یک عکس فقط یک تصویر است اگر چیزی برای گفتن نداشته باشد
ali.miri_photographer